Departamenti i Gjeofizikes Rajonale dhe Inxhinierike

Misioni i DGJGJ, ne kuader te IGJEO:

 • Kërkim shkencor bazë dhe te aplikuar nëpërmjet studimeve, projekteve për zhvillim dhe veprimtari të tjera krijuese si edhe transferimin e njohurive e te teknologjive.
 • Formimi universitar i thelluar i studentëve dhe shkencëtarëve të rinj nëpërmjet marrjes pjesë në realizimin e programeve të studimit të ciklit të dytë dhe të tretë.
 • Shërbime monitorimi dhe me të tretë në përputhje me misionin.

Objektivat kryesore:

 • Studimi i dukurive gjeologo-gjeofizike dhe ndërtimi i hartave gjeotematike.
 • Studimi gjeopedologjik i territorit.
 • Studimi i rreziqeve natyrore dhe i atyre të shkaktuara nga veprimtaria e njeriut.
 • Studime gjeofizike rajonale e vendore, në kuadër të hartografimeve gjeologjike, të studimeve gjeomjedisore, te arkeologjisë, te energjisë gjeotermale, etj.

Struktura organizative

Miratuar në Senatin Akademik të UPT, datë: 26. 03. 2009

KËRKIMI SHKENCOR BAZË DHE I APLIKUAR

MAGNETOMETRIA

Projekte:

 1. Në kuadër të Projektit IV-7në bashkëpunim me Shërbimin Gjeologjik Shqiptar, METE për vitet 2009, 2010 dhe në vazhdim, me titull: "Regjistrimi dhe Studimi i ndryshimit të Fushës Magnetike të Tokës (Monitorimi i Rrjetit Mbështetës Magnetik) në territorin e Republikës së Shqipërisë".
 2. Në kuadër të Programit Kombëtar për Kërkim e Zhvillim: AGJENSIA E KERKIMIT, TEKNOLOGJISE DHE INOVACIONIT (AKTI), me titull: "Studimi i Fushës Gjeomagnetike të Tokës në rrjetin mbështetës magnetik, rivlerësimi i anomalive magnetike dhe përzgjedhja e vend-ndodhjes të Observatorit të parë Magnetik të Shqipërisë", për vitet 2010-2012.
 
 

GRAVIMETRIA

Tematikat:

 • Rilevime, mikrorilevime gravimetrike ne ndihme te kerkimeve hidrogjeologjike per percaktimin e morfologjise te depozitimeve te Kuaternarit.
 • Ndertimi i modeleve gjeologo-tektonike te baseneve ujore, rezervuarve te ujerave termominerale.
 • Studime ne Qendrat antike Arkeologjike per percaktimin e objekteve arkeologjike.
 • Monitorime per percaktimin e deformimeve te truallit ne gjendje te papercaktuar, te braktisur ne rajonet industriale.
 

ELEKTROMETRIA

Tematikat:

 • Studime te depozitimeve Kuaternare, per vleresimin cilesor dhe sasior te Pellgjeve Ujembajtese dhe te shtreterve te lumenjve .
 • Kerkime te ujerave termominerale te Entalpise te ulet per percaktimin e mjediseve ujetermomineral-mbajtese.
 • Studime te perhapjes te ndotjeve teknogjene ne ujerat nentokesore dhe percaktimi i kontaktit uje i kripur-uje i embel ne Zonat Bregdetare.
 • Studime gjeoteknike per vleresimin e trojeve, rreshqitjeve, erozionit te tokes, subsidencave, lumenjve, dambave, digave etj.
 • Studime ne Qendrat antike Arkeologjike per percaktimin e objekteve arkeologjike.
 
 

RADIOMETRIA

Projekte:

 1. Ne kuadrin e Projektit te financuar nga MMPAU me titull: "Monitorimi i Radonit ne mjediset e brendshme, ne toke dhe ne ujërat e pijshem, 2010".
 2. Në kuadër të Programit Kombëtar për Kërkim e Zhvillim: AGJENSIA E KERKIMIT, TEKNOLOGJISE DHE INOVACIONIT (AKTI), me titull: "Studimi i perqendrimit te niveleve te radonit ne sektoret me rrezik te larte dhe percaktimi i niveleve te radionuklideve natyrore ne llojet kryesore litologjike te Shqiperise", për vitet 2010-2012.
 3. Ne kuadrin e Projektit "Cilësi dhe Barazi në Arsim", te miratuar nga Banka Boterore, me titull: "Ngritja e laboratorit te radioaktivitetit natyror", për vitet 2010-2011.
 4. Ne kuadrin e Projektit Europian me titull: "European Indoor Radon Map".
 
 

PEDOLOGJIA

Projekte:

 1. Në kuadër të Programit Kombëtar për Kërkim e Zhvillim: AGJENSIA E KERKIMIT, TEKNOLOGJISE DHE INOVACIONIT (AKTI), me titull: "Vleresimi i rrezikut potencial dhe aktual te tokes per te gjithe territorin e Shqiperise, nepermjet Sistemit te Informacionit Gjeografik (GIS) dhe teknologjise se vleresimit sipas CORIN LAND COVER CLC-2010", per vitet 2010-2012.
 
 

GJEORREZIQET

Produkti:

Per te njohur mundshmerine e ndodhjes se rreziqeve natyrore gjeologjike ofrojme studimin gjeoshkencor te territorit te vendit, qe konsiston ne:
 • Perpilimin e 3 hartave dixhitale te specializuara gjeomjedisore, te cilat identifikojne, analizojne e pasqyrojne kushtet natyrore gjeologjike, litologjike, gjeologo–inxhinierike, hidrogjeologjike, gjeomorfologjike, rreziqet gjeologjike etj.
 • Informacionin baze gjeoshkencor mbi te cilat grupet e planifikimit marrin vendime per zhvillimin e planifikuar te territorit.
 

GJEOKIMIA

Tematika:

Vleresime te integruara gjeomjedisore te terreneve te ndotura, zonave urbane dhe turistike ne ndihme te nje zhvillimi te qendrueshem.
 • Korelacione te metaleve te renda ne toka, ujera dhe zinxhirin jetesor.
 • Migrimi dhe trendet e elementeve kimike ne ekosisteme.
 • Risqet, monitorimi dhe rehabilitimi i tyre.
 

PERPUNIMI GJEOINFORMATIK I INFORMACIONIT

 • Krijimi i database te studimeve elektometrike, magnetometrike dhe radiometrike, gjeokimike, te gjeorreziqeve e pedologjike
 • Perpilimi i prerjeve gjeofizike, gjeologo-gjeofizike si dhe i hartave te parametrave fizike.
 • Pasqyrimi i të dhënave të përftuara në software ArcViewGis
 • Integrimi i studimeve gjeolgo-gjeofizike me teknollogjine GIS.
 

VEPRIMTARIA BOTUESE

Monografi shkencore

 • "Hidrogjeofizika e Zbatuar", autor P. Leka.
 • "Perdorimi i metodave gjeofizike ne hidrogjeologji", autore P. Haxhia, I. Jata.
 • "Depozitimet e Kuaternarit përgjatë Strukturës Gjeologjike të Albanideve", autore J. Hoxhaj , H. Kuliçi, F. Cara.

Artikuj shkencorë

Brenda vendit

 • Buletini i Shkencave Teknike, organ i Universitetit Politeknik te Tiranes. "Përpunimi dhe paraqitja e rezultateve te SEV në ArcGis 8.2 pёr rajonin e Gjirit të Lalzit", viti 2009,
  autore F. Vinçani, P. Leka.
 • Buletini i Shkencave Gjeologjike, organ Sherbimi Gjeologjik Shqiptar, Tirane "Realizimi në Arcview Gis 8.2 i studimeve elektrometrike te Sev të kryera në rajonin Kepi i Rodonit-Karpen", viti 2010,
  autore F. Vinçani, P. Leka.
 • Buletini i Shkencave Bujqesore, organ i Ministrise te Bujqesise, Tirane "Erozioni i tokave në Shqipëri dhe teknikat e vlerësimit nëpërmjet nepermjet Corine Land Cover (CLC) per vitet 2000 – 2006",
  autore V. Kovaçi, I.Salillari, M. Cenaimeri.

Jashtë vendit

 • Journal of International Environmental Application & Science, 2010, Vol. 5 Issue 2 "Geochemical-Geophysical Studies for Tecnogen Pollution in Porto Romano, Albania and Their Integration in GIS ",
  autore F. Vinçani, F. Cara, P. Leka.

Pjesmarrje ne aktivitete shkencore:

Brenda vendit

 • 27 Shtator 2008 -WorkShop-in "VMS Ore Deposits", Tirex Explorations, Tirane. "Rezultatet e studimeve gjeologo-gjeofizike per kerkimin e mineralit te bakrit ne zonen tektonike Mirdita te Shqiperise",
  autore  T. Deda, P. Leka etj.
 • 7- 12 Nentor, 2010 - 6th WORKSHOP of the ILP TASK FORCE on SEDIMENTARY BASINS, Tirana, Albania, me posterin: "Identification of the neotectonic movements through geophysical methods in the basin of Elbasan",
   autorë  P. Leka, P. Kosho, P. Naço, F. Vinçani.

Jashtë vendit

 • 9-12 Qershor 2009 - 6-th EuroGeo 2009 Europian Congress on Regional Geooscientific Cartography and Information Systems, Mynich Germany,
 • 10-16 Maj 2009 - The 5th Congress of Balkan Geophysical Society Geophysics at the Cross-Roads, Beograd, Serbi. "Study of technogen contamination spreading in Porto Romano with geophysical methods",
  autore P. Leka, F. Vinçani, P. Kosho.
  "VES Geoinformatization in near Adriatic Lowland Sea",
  autore P. Leka, F. Vinçani. "Soil gaz Radon,
  Indoor Radon and Gamma Dose Rate in Tirana city, Albania",
  autore S. Dogjani, F. Vinçani.
 • 18-22 Tetor 2010 - 7th International Symposium on the Eastern Mediterranean Geology, Çukurova University, Adana – Turkey. "The application of artificial neural networks for the classification of different lithological formations in region of Porto Romano, Albania".,
  F. Bara, P. Leka, F. Vinçani.
  "Estimation of Quaternary period in the Albanide",
  autorë J. Hoxhaj, F. Cara, H. Kuliçi,Sh.Abazi.

MËSIMDHËNIE

Per proçesin e mesimdhenies, pergatitjen dhe mbeshtetjen e tij ne:

Universitetin Politeknik te Tiranes:

 1. Fakulteti i Gjeologjise dhe i Minierave
  • Departamenti i Shkencave te Tokes;
  • Departamenti i Gjeoinformatikes, Gjeologjise te Zbatuar dhe Mjedisit
 2. Fakulteti i Ndertimit
  • Departamentin e Inxhinierise se Mjedisit te Fakultetit te Ndertimit.
  • Departamenti i Shkencave te Tokes .

Universitetin "F.S.Noli", Korçe: Fakulteti Bujqesor

 • Departamenti i Shkencave te Tokes

SHERBIME PER TE TRETE

 • Studime gjeologo-gjeofizike per vleresimin e trojeve, rrëshqitjeve, erozionit te tokës, subsidencave, lumenjve, dambave, digave etj.
 • Studim i niveleve te perqendrimit te Radonit ne toke, ne mjediset e brendshme, dhe ne ujërat e pijshem.
 • Studime gjeofizike ne Qendrat Antike arkeologjike.
 • Studime gjeofizike për përcaktimin e gjendjes teknike të tubacioneve prej hekuri të ujësjëllësave, naftë-gazsjellësave të mbuluar, të rrjetave nëntokësore magnetike dhe objekteve metalike magnetike të varrosur në sektorë, zona apo rajone të ndryshëm.
 • Kerkime gjeofizike ujore dhe për mineralizime te ngurta
 • Vleresime, ekspertiza dhe konsulenca ne fushat e gjeofizikes dhe te gjeoriskut.

Elektronik sigara Likiti

Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore


Qendra Kombëtare e monitorimit të aktivitetit sizmik

Monitorimi ne kohe reale 24/24

Buletini Sizmologjik Mujor

Publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhėsisė sė tėrmeteve...