Mire se erdhet ne IGJEUM

Instituti i Gjeoshkencave është një njësi kombëtare kërkimore  shkencore që vepron nën ombrellën e Universitetit Politeknik të Tiranës. Nga pikëpamja organizative është hartuar në 4 departamente kryesore, secila prej tyre përmban  deri në tre njësi kërkimore. 

Këto departamente janë:

   1. Departamenti i Meteorologjisë

   2. Departamenti i Gjeologjisë

   3. Departamenti i Sizmologjisë

   4. Departamenti i Hidrologjisë

 

Organet drejtuese të Institutit janë: 

 

    Këshilli i Institutit 

    Drejtori 

    Përgjegjësit  e departamenteve 

 

Misioni i Institutit të Gjeoshkencave Energjisë, Ujit dhe Mjedisit  është përmirësimi i kërkimit shkencor në fushën e gjeoshkencave në Shqipëri nëpërmjet:

    kryerjes së kërkimeve shkencore dhe aplikative

    udhëheqjes në procesin...


Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore


Qendra Kombëtare e monitorimit të aktivitetit sizmik

Monitorimi në kohë reale 24/24

Buletini Sizmologjik Mujor

Publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve...