Personeli i IGJEUM

 CURRICULUM VITAE
  Emri                   Jakup
  Atesia                             Hamëz
  Mbiemri     Hoxhaj
  Datelindja     05.03.1952
 Gjendja civile               I martuar, një fëmijë                                                          
 Vendlindja     Tropojë
 Adresa : Blloku “ Vasil Shanto” pallati 8/1, prapa KESH,  Tiranë,Shqipëri
 Arsimi Universitar 1977 Fakulteti Gjeologji-Miniera, Universiteti i Tiranës. Diplomuar "Inxh. Gjeolog", Diploma nr. 8-748, dt.15.05.1977 Tiranë.
1984 Testuar për herë të parë në "Inxhinier i kategorisë së dyte". Ndërmarrja Gjeologjike Tropojë.
1988 Kursi pasuniversitarë për "Petrograf-Rilevues". Dëshmi specializimi nr. 94, dt.05.10.1988, nr. i regjistrit 124. Fakulteti Gjeologji-Miniera, Universiteti i Tiranës.
1990 Testuar për herë të dytë në "Inxhinier i kategorisë së parë". Vendimi nr. 9, dt.15.10.1990. Ndërmarrja Gjeologjike Tropojë.
 GRADA SHKENCORE  1992 Grada shkencore "Kandidat i Shkencave". Diplomë sipas vendimit nr. 275 dt. 25. 04. 1992. Konvertuar më vonë (VKM nr. 351 dt. 30. 06. 1993) në "Doktor i Shkencave". Komisioni i Lartë i Kualifikimit, Këshilli i Ministrave Tiranë.
1992 Dëshmi aftësie për “Drejtim Automjetesh” nr. 706876, dt. 09. 12. 1992, prot. Nr. 190/108, Drejtoria Rajonale Tiranë.
1995 Titullin shkencorë "Mjeshtër Kërkimesh" (Profesor i asocuar) Vendimi nr. 20, dt. 21, 02 1995, Komisioni i Kualifikimit Shkencor, Këshilli i Ministrave Tiranë.
2000 Titullin shkencorë "Drejtues Kërkimesh" (Profesor) Vendimi nr. 46, dt. 27. 12. 2000, Komisioni i Kualifikimit Shkencorë. Këshilli i Ministrave Tiranë.
 KUALIFIKIME  PASUNIVERSITARE Trajning course on Environmental Impact Assessment. “Certify” Regional Activity Centre (MAP-UNEP). January 20-24, 1997 Tiranë, Albania. Pjesëmarrje në Workshop-in e Trajnimit në Rehabilitimin Ambjental të Lumit Fan. “Diplomë” SUECO-Suedi dhe ITNPM Shqipëri. 3-10 Dhjetor 1997, Tiranë. Shqipëri. Përfundue kursin “Mikrokompjuteri, Ms-Dos, Windows, Lotus, DBase, Word Perfectit” pranë Institutit të Informatikës dhe Matematikës së Aplikuar. “Çertifikate”. Prot. Nr. 43/L. dt.17. 02. 1995.
Attented the NATO ASI Meeting on Deposit and Geoenvironmental Models for Resource Exploitation and Environmental Security. “Certify” NATO Advanced Study Institute. September 6 - 18, 1998, Matrahaza, Hungary. Vitet 1994 - 1998 trajninge një dhe dy javore në Hungari (Budapest) dhe Itali (Milano) për problemet gjeoambjentale dhe për studimin e sferuliteve.
 AKTIVITETI PEDAGOGJIK AKTUAL  Lënda Gjeologjia Historike (Periudhën Kuaternare), vitet 1997 - 2001. Për studentet e degës gjeologji. Lënda Hartografimet (Hartografimet gjeologo-ambjentale), vitet 1997 - 2000. Për studentet e degës gjeologji. Lënda Hartografimet gjeologo-ambjentale. Kurs pas universitar afat shkurtër pa shkëputje nga puna viti 1999 dhe kurs pas universitar afatgjatë me shkëputje nga puna viti 2000.
 EKSPERIENCE PROFESIONALE  Nëntor 1977-Maj 1978 Inxhinier gjeolog, drejtues punimesh, në objekte kromi, Ndërmarrja Gjeologjike Tropojë.
Qershor 1977-Prill 1986 Inxhinier gjeolog, drejtues punimesh rilevimi, kërkimii dhe zbulimi, në disa lloje mineralesh (sulfure, kuarc, mangan dhe azbest). Ndërmarrja Gjeologjike Tropojë. Maj 1986 -Korrik 1992 Inxhinier gjeolog, projektues, zbatues dhe drejtues punimesh rilevimi dhe hartografimi. Ndërmarrja Gjeologjike Tropojë.
Gusht 1992-Shtator 1993  Drejtor i Ndërmarrjes Gjeologjike Tropojë.
Tetor 1993-Korrik 1999 Drejtues punimesh kërkimore dhe studimore. Instituti i Kërkimeve Gjeologjike, Tiranë. Departamentet; hartografime, gjeologji ambjentale dhe gjeologji e hartografim, etj.
Korrik 1999–Maj 2002 Drejtues punimesh kërkimore dhe studimore Departamenti i Hidrogjeologjisë, Gjeologjisë Inxhinierike dhe Mjedisit, Gjeologjisë Civile, etj. Tiranë.
Maj 2000-Nëntor 2006 Drejtues punimesh kërkimore, studimore dhe përgjegjes i Sektorit të Hartografimit dhe Gjeologjise Detare. Instituti i Kërkimeve Gjeologjike Tiranë.
Nëntor 2006–Dhjetor 2007 Drejtues punimesh kërkimore dhe studimore dhe Drejtor i Departamentit të Gjeologjisë Detare dhe Kuaternarit. Instituti i Kërkimeve Gjeologjike Tiranë.  
Janar 2008-vazhdim Drejtues grupi kërkimorë–mësimor. Instituti i Gjeoshkencave, Universiteti Politeknik Tiranë.
 BOTIME SHKENCORE DHE RAPORTE STUDIMORE   Publikime shkencore 29.
Projekte 38.
Studime 39.
Monografi shkencore 1.
Udhëheqje shkencore 3.
Tema diplomash 6.
Vlerësime projektesh 21.
Ekspertiza 13.
Kumtesa dhe referate shkencore në Shqipëri 27.
Kumtesa dhe referate shkencore jashtë Shqiperirë 44.
   CV-ja e detajuar

Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore


Qendra Kombëtare e monitorimit të aktivitetit sizmik

Monitorimi ne kohe reale 24/24

Buletini Sizmologjik Mujor

Publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhėsisė sė tėrmeteve...