logo igeo

Prof. Asoc.

Enkelejda KUCAJ

contacttext

Faqja kryesore: www.geo.edu.al
Addresa:
Rruga” Don Bosko” nr. 60.
Albania
Kodi Postar: 1024

Prof. Ass. Enkelejda Kucaj është Eksperte Mjedisore, Profesore dhe Kërkuese pranë Departamentit të Meteorologjisë në Institutin e Gjeoshkencave, Universiteti Politeknik i Tiranës, nga periudha Mars 2022. Udhëtimi i saj akademik përfshin arritjen e një diplome “Master Shkencor” në 2010 dhe “Doktor i Shkencave” në vitin 2016, të dy tituj të specializuar në Mjedis dhe Ekologji pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës. Më tej ajo fitoi titullin “Prof. Ass. Dr. në vitin 2023 pranë Universitetit Politeknik të Tiranës.

Ekspertiza e Prof. Ass. Dr. Kucaj përfshin fusha të ndryshme brenda Shkencës së Mjedisit dhe Tokës, duke u fokusuar në fusha të tilla si Cilësia e Ujit, Ndotja me Metale të Rënda në Tokë dhe Ujë, Shëndeti Mjedisor, Ekonomia Mjedisore dhe Qarkulluese, Menaxhimi i Mbetjeve, Ndryshimet Klimatike, Zhvillimi i Qëndrueshëm dhe Monitorimi i Mjedisit, etj.

Në rolet e saj të mëparshme, znj. Kucaj ishte Drejtuese e Qendrës Kërkimore të Qëndrueshmërisë dhe Mjedisit nga Janar 2020 - Maj 2021, e ndjekur nga drejtuese e Departamentit të Mjedisit në Fakultetin e Planifikimit, Mjedisit dhe Menaxhimit Urban, nga Maj 2021 - Mars 2022. Gjithashtu, ajo ishte e angazhuar si Lektore dhe Kërkuese në Departamentin e Mjedisit në Universitetin Polis nga Nëntor 2016 - Mars 2022, ku zhvilloi dhe ligjëroi kurse që tregonin përkushtimin e saj për edukimin dhe përhapjen e njohurive.

Gjatë gjithë karrierës së saj, znj. Kucaj ka marrë pjesë aktive në konferenca të shumta kombëtare dhe ndërkombëtare, duke kontribuar në fushën akademik. Ajo është autore dhe bashkëautore e rreth 60 artikujve në revista me faktorë impakti. Përveç kësaj, Prof. Ass. Dr. Kucaj ka qenë e përfshirë në disa projekte, duke theksuar qasjen e saj proaktive në adresimin e sfidave mjedisore të botës reale.

Dr. Kucaj zotëron çertifikatë si eksperte mjedisore, duke i mundësuar asaj të ndërmarrë detyra të tilla si hartimi i raporteve të vlerësimit mjedisor, kryerja e auditimeve mjedisore dhe ofrimi i ekspertizës për çështjet mjedisore. Ajo njihet gjithashtu si një vlerësuese eksperte për raportet e vlerësimit të ndikimit në mjedis. Për më tepër, ajo posedon një Licencë Profesionale Individuale për vlerësimin e tokës bujqësore, tokës pyjore, kullotës, livadheve djerrë dhe tokës, duke nënvizuar më tej kualifikimet dhe ekspertizën e saj në vlerësimin dhe menaxhimin mjedisor.