logo igeo

Departamenti i Hidrologjisë (DH)

Departamenti i Hidrologjisë (DH) është një njësi bazë e kërkimit shkencor në Institutin e Gjeoshkencave (IGJEO), të Universitetit Politeknik të Tiranës. Baza ligjore ku mbeshteten aktivitetet e tij përbëhet nga: VKM Nr. 371, datë 28.07.2011 mbi krijimin e ish Institutit të Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit (IGJEUM), lëshuar nga ish Ministria e Edukimit dhe e Shkencës; Ligji nr.80, datë 22.07.2015, Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë, si dhe aktet nënligjore përkatëse në zbatim të tij, veçanërisht Statuti i Universitetit Politeknik të Tiranës (UPT), miratuar me urdhrin nr. 10, datë 11.01.2019, të Ministrisë së Arsimit, Rinisë dhe Sporteve, si dhe për aktet e brendshme rregullatore, të cilat bëjnë të mundur aktivitetet si më poshtë vijon :

 • Monitorimi dhe regjistrimi i vazhdueshëm i aktivitetit hidrologjik në Shqipëri;
 • Drejton dhe administron Qendrën Kombëtare të Parashikimit dhe Monitorimit të Rreziqeve Natyrore (QKPMRN);
 • Të garantojë shpërndarjen e informacionit për nivelin e ujit në kohë reale dhe të mbështesë aktivitetet e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile (AKMC) për gatishmërinë, zbutjen dhe reagimin e duhur përmes aktiviteteve operacionale dhe kërkimore;
 • Kryerja e kërkimeve bazë dhe atyre të aplikuara në Hidrologji dhe Hidraulikë;
 • Të integrojë veprimtarinë kërkimore shkencore në atë të mësimdhënies;
 • Shërbime në fushën e hidrologjisë dhe hidraulikës për të tretë.

Departamenti i Hidrologjisë përfaqëson infrastrukturën e vetme kombëtare për monitorimin hidrometrik, kërkimin shkencor dhe vlerësimin e rrezikut hidrologjik.

Misioni

Departamenti i Hidrologjisë (DH) është një njësi bazë e kërkimit shkencor në Institutin e Gjeoshkencave (IGJEO), të Universitetit Politeknik të Tiranës, e cila përveç kërkimit shkencor merr pjesë në aktivitete monitoruese e operacionale në përmbushje të detyrimeve ligjore në fuqi.

Në bazë të gjendjes aktuale, detyra e DH është të kryejë kërkim shkencor dhe të realizojë studime të karakterit të përgjithshëm ose të aplikuar në fushat e hidrologjisë dhe hidraulikës. Konkretisht: kontrollon dhe monitoron Rrjetin Hidrologjik Kombëtar dhe analizon të dhënat e vëzhguara nga ky rrjet; studion dinamikat e rrjedhjeve ujore të lumenjve dhe balancen ujore të baseneve të lumenjve dhe, gjithashtu, ndërton Hartat e Rrezikut nga Përmbytjet.

Sipas detyrimeve ligjore monitoruese dhe operacionale, në mbështetje të Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile (AKMC), përgjegjëse për minimizimin, parandalimin dhe reagimin në rast emergjencash civile, DH përdor Rrjetin Kombëtar Hidrologjik (RKH). RKH është e vetmja infrastrukturë kombëtare për parashikimin dhe monitorimin e përmbytjeve dhe zjarreve në pyje dhe mbështetje te zhvillimit, kërkimit shkencor në këto fusha dhe fusha të tjera te ngjashme. Në përmbushje të detyrimeve ligjore që rrjedhin nga legjislacioni i mëparshëm dhe ai aktual për Mbrojtjen Civile, DH realizon parashikimin dhe monitorimin e rreziqeve të pritshme natyrore në territorin e Shqipërisë dhe informon çdo ditë me anë të një buletini AKMC-në dhe publikun.

Kjo strukturë është ngritur në vitin 2011, për të parashikuar fenomene ekstreme natyrore dhe për të dhënë paralajmërimin e hershëm, punon 365 ditë në vit dhe ka një rëndësi të dorës së parë lidhur me çështjet e sigurisë. Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore (QKPMRN) ofron parashikimin e rrezikut hidrologjik dhe zjarreve në pyje.

Stafi i DH është i angazhuar në Qendrën Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore (NCFMNH) dhe luan një rol kyç në koordinimin e punës për Parashikimin e Përmbytjeve dhe Zjarreve në Pyje në territorin e Shqipërisë. Gjithashtu, në monitorimin e niveleve të ujit dhe matjen e prurjeve te lumenjve, etj.

Vizioni

Vizioni i DH është të punojë në hidrologjinë sasiore dhe ate te integruar dhe të zhvillojë njohuritë e nevojshme për të zgjidhur problemet që lidhen me ujin, duke siguruar zhvillimin e qëndrueshem sasior dhe cilësor të burimeve ujore, përmes:

 • Kryerjes së kërkimeve bazë mbi ciklin hidrologjik duke mbledhur dhe ofruar të dhëna të cilësisë së lartë të niveleve të ujit dhe të prurjeve.
 • Sigurimi dhe ofrimi i informacionit mbi për rrezikun nga përmbytjet për publikun e gjerë dhe autoritetet qeveritare, në bashkëpunim me partnerë të ndryshëm ndërkombëtarë.

Kontributi

 • Operimi, mirëmbajtja dhe administrimi i Rrjetit Kombëtar Hidrologjik (RKH);
 • Monitorimi, rregjistrimi dhe arkivimi i të dhënave të niveleve dhe prurjeve të ujit, duke kontribuar në Qendrën Kombëtare të Parashikimit dhe Monitorimit të Rreziqeve Natyrore;
 • Kryerja e vazhdueshme e aktiviteteve operacionale në mbeshtetje të Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile (AKMC) dhe të institucioneve e tjera përkatëse, ofrimin e informacionit në kohë reale mbi kushtet e motit dhe përmbytjet dhe shpërndarjen e informacionit përkatës për median dhe publikun e gjerë;
 • Shkëmbimit të të dhënave hidrologjike me institucione ndërkombetare homologe hidrometeologjike apo qendrat ndërkombëtare të të dhënave;
 • Hartimi dhe zbatimi i projekteve kërkimore kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e hidrologjisë;