Personeli i IGJEUM

 CURRICULUM VITAE
  Emri                   Piro
  Atesia                             Thanas
  Mbiemri     Leka
  Datelindja   30.11.1950
 Gjendja civile                I martuar me dy femije
 Vendlindja    Korçe
 Adresa :  Rr.“Qemal Stafa” Pall.6.shk.3.Ap.27, Tirane.Tel: 367266.
 Arsimi Universitar  Universiteti i Tiranes 1968-1973 Kryerja e studimeve te larta ne “Fakultetin
Gjeologjise dhe te Minierave”.
Data e dhenies te diplomes 19.05.1973 Marrja e titullit Inxhiner Gjeofizik
 GRADA SHKENCORE Grada Shkencore 23.12.1994 Doktor i Shkencave
Titull Shkencor 14.11.2001 Profesor i Asociuar
Institucioni Drejtoria e Gjeofizikës të Aplikuar dhe Topogjeodezise, Tirane
 GJUHE TE HUAJA  Me deshmi gjuha frenge dhe gjuha ruse. Ne po te njejtin nivel zoteroj edhe gjuhen italiane. Njohes i gjuhes angleze
 EKSPERIENCE PROFESIONALE  Drejtues kerkimor-shkencor i Sektorit Elektrometri dhe dhe Magnetometri.
Drejtues shkencor i projekteve te punimeve gjeofizike dhe i studimeve pergjithesuese – perpunuese - informatizuese te punimeve gjeologo-gjeofizike te kryera per administrimin e territorit dhe resurseve natyrore ne rajonet Tirane, Durres, Kavaje, Elbasan,etj.
Pedagog i jashtem, i rregullt ne Seksionin e Gjeofizikes te Departamentit te Shkencave te Tokes, te Fakultetit te Gjeologjise dhe te Minierave ne lendet “Gjeofizika Inxhinierike dhe e Mjedisit” dhe “Lende me Zgjedhje (specilizimi)”.
Vite pune 34 vjet
 BOTIME SHKENCORE DHE RAPORTE STUDIMORE  1973-1976. Kerkime elektrometrike me “Metoden induktive te frekuencave te ulta” per mineralin e bakrit ne shkallen 1:2000.
1976-1979. Rilevime gjeologo-gjeofizike-gjeokimike per kerkimin e sulfureve te bakrit e polimetaleve ne shkallen 1:5000.
1979-1980. Punime te detajuara gjeologo-gjeofizike per kerkimin e mineralit te kromit ne shkallen 1: 2000.
1980-1988. Rilevime gjeologo-gjeofizike-gjeokimike ne shkallen 1: 2000, 1:5000 per kerkimin e kerkim-zbulimin e mineralizimit te nikelit sulfur e atij me Pt shoqerues.
1988-1993 dhe 1995-1996. Kerkime elektrometrike ne thellesi te xeheroreve sulfure me stacionin IPR-10 ne zonen tektonike Mirdita ne shkallen 1:10000.
1993-1994. Studime tematike per vleresimin e ujerave termale ne Shqiperi me anen e metodave hidrogjeologjike-gjeofizike-hidrogjeokimike ne shkallen 1: 25000.
1996-1997. Studime gjeologo-ambientale ne Koplik-Lezhe, ne shkallen 1:200000.
1998-2000. Studime pergjithesuese te punimeve gjeologo-gjeofizike-gjeokimike te kryera per kerkimin e mineralit te bakrit ne zonen tektonike Mirdita ne shkallen 1:10000 dhe studime gjeologo-ambientale ne rajonin e Laçit ne shkallen 1: 50000.
2001-2003. Studime gjeofizike pergjithesuese-perpunuese e gjeofizike per administrimin e territorit dhe resurseve natyrore: Gjeologjia - Territori-Ambienti i rajonit Tirane-Durres-Kavaje.
2004-2005. Studime komplekse per administrimin e territorit dhe resurseve natyrore: Gjeologjia-Territori-Ambienti i Bashkive dhe Komunave te Qarkut Elbasan (ish rrethet Elbasan e Gramsh).
Studime per impaktet mjedisore te shkaktuara ne luginat e lumenjve Erzen, Tirane, Terkuze, Zeze si rezultat i veprimit te faktoreve te ndryshem gjeologjike dhe humane si dhe masat konkrete per zbutjen ose menjanimin e ketyre impakteve.
Studime per rajonizimin gjeologo-inxhinierik ne shkalle 1:10000 dhe vleresimin e rrezikut gjeologjik te qytetit te Krujes.
Studime gjeologo-sedimentologo-gjeofizike dhe monitoruese per Hapesiren Bregdetare te Shqiperise (Gjiri i Lalzit, Durresit).
2006-2007. Studime per rajonizimin gjeologo-inxhinerik ne shkalle 1:10000 te Qytetit Laç .
2007-2008. Studime per informatizimin e te dhenave te SEV, te kryera ne zonen e Ultesires PraneBregdetare nga Hani i Hotit (Shkoder) deri ne Liqenin e Butrintit (Sarande).
2007-2008. Studime per Zonimin gjenetik te Hapsires Bregdetare Shqiptare mbi bazen e ekosistemeve natyrore dhe monitorimi i dinamikes te vijes bregore ne shkalle 1:50000.
Ne aktivitetin tim kerkimor-shkencor 34 vjeçar kam realizuar gjithsej 152 artikuj shkencore, kumtesa dhe referate shkencore, projekte dhe studime kerkimore-shkencore, monografi dhe tekst universitar, duke qene autor ose bashkeautor.
   CV_ja e detajuar

Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore


Qendra Kombëtare e monitorimit të aktivitetit sizmik

Monitorimi në kohë reale 24/24

Buletini Sizmologjik Mujor

Publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve...