Personeli i IGJEUM

 CURRICULUM VITAE
  Emri                 Rexhep
  Mbiemri     KOÇI
  Datelindja   20.04.1956
 Gjendja civile                 i martuar
 Vendlindja    Lushnje
 Adresa : Rruga “Sami Frashri” Pallat i ri, Shkalla 1, Ap. 6/4 TIRANE
 Arsimi Universitar Shtator 1981 - Janar 1986 Diplomuar Inxh. Gjeolog në Fakultetin Gjologji-Miniera.
 GRADA SHKENCORE  2005-2007- Përgatita tezën e doktoraturës me titull “ Pasqyrimi i lëvizjeve të reja tektonike në tarracat e disa lumenjve të vendit tonë” (Përgatitja e tezës ka përfunduar në Maj 2007, janë kryer proçedurat për mbrojtjen në Fakultetin e Gjeologjisë dhe i Minjerave, tashmë dosja ndodhet në Rektoratin e Universitetit Politeknik të Tiranës, ku pritet miratimi i proçedurave për mbrojtje përfundimtare.
2003-2005- Kreva shkollën pasuniversitare pa shkëputje nga puna duke likujduar 5 provime pasuniversitare si më poshtë.
1 -Tektonika e pllakave dhe mineralet që lidhen me to.
2 -Gjeomodelimi matematik i mjedisit.
3 -Dinamika e baseneve dhe analiza e tyre.
4 -Pellgjet ujembajtëse dhe shfrytezimi racional i tyre.
5-Proçeset magmatike dhe metamorfike në kuadrin e evulucionit metalogjenik.
2005- Maj fitova gradën shkencore "Master" në shkencat gjeologjike nga Fakulteti Gjeologji-Miniera, Universiteti Politeknik, Tiranë, me mikrotezën: “Neotektonika e rajonit Tiranë-Durrës dhe roli i saj në formimin e tarracave lumore në lumin Erzen”.
1994- Fitova provimin e gjuhës franceze pranë Fakultetit të Gjuhëve të huaja, Universiteti i Tiranës, Tiranë.
1991- Fitova provimin “Gjeologjia dhe vendburimet e naftës dhe Gazit” pranë Fakultetit Gjeologji-Miniera, Universiteti Politeknik, Tiranë.
1987- Kurs mbi metodat e reja të pervetesimit të puseve, Qëndra e Kualifikimit, Fier.
2003- Shkëmbim eksperjence në Sofje me gjeolog Bullgar mbi mbrojtjen e monumenteve të trashgimisë kulturore nga rreziku sizmik.
 GJUHE TE HUAJA  Frengjisht(me deshmi)
 KUALIFIKIME  PASUNIVERSITARE  1991 ( 9 muaj ): Tematika “Metalogjenia e Ofioliteve” Universiteti i Lindjes se Mesme Ankara, Turqi  
 EKSPERIENCE PROFESIONALE 1986-1987 -Inxhinier gjeolog në ish Ndërmarjen e Nxjerrjes së Gazit, Patos, Fier.
1987-2003 -Inxhinier gjeolog në ish Institutin e Studimeve dhe Projektimeve për Naftë e Gas, Fier.

2003 – vazhdim -Inxhinier gjeolog pranë ish Institutit të Sizmologjisë, sot Departamenti i Sizmologjisë pranë Institutit të Gjeoshkencave. Adresa: Sheshi . “Nënë

 BOTIME SHKENCORE DHE RAPORTE STUDIMORE

Jashtë vendit

1. FEZGA, F. MEHILLKA, Ll. KOÇI, R. - Structural model and evolution of the Ionian zone deduced from geological and geophysical data. First Congress of the Balkan Geophysical Society September 23 – 27 Athens Greece.

2. KOÇI, R. MESONJESI, A. - The sand bodies paterm and Gas traps formation in Pliocene Deposits, Albania Congres Conter Leipzig 60th E.A.G.E. Conference and Technical Exhibital 8 – 12 June 1998.


3. KOÇI, R. -Frakulla Gas field a typical model of mud diapir. Second Balkan Geophysical Congress and Exhibition Istanbul, July 5-9, 1999.

4. KOÇI, R. GJIKA, AVDULI, Q, KOÇI, S. The model of gas pool formation in Frakulla area, Albania. 9th International Congress of geological society of Greece p. 1247-1253. Volume XXXIV, No 3. Septembre 2001

5. KOÇI, R. FILI, I. MESONJESI A. The Panaja structure in Albania, the new seismic suggest a better interpretion. 3 thBalkan geophysical congress and inhabitation 24 – 28 June 2002. Sofia, Bulgaria

6. GJIKA,A. BUZI, XH KOÇI, R. RANXHA, S. - Some features on geological setting of Frakulla gas field. 10TH International Congress of the Geological Society of Greece, April 15–17,2004

7. SKRAMI, J. DUSHI, E. KOÇI, R. - Some seismicity aspects and seismotectonics features in western lowland of Albania. 10TH International Congress of the Geological Society of Greece, April 15–17,2004.

Brënda vendit

1. FILI, I. BARE, V. MEZINI, A. KOÇI, R. - Roli i tektonikes ne formimin e shtatimeve te gazit ne strukturen e Frakulles. Kongresi i 8te shqiptar i gjeoshkencave.

2. FILI,I. MUSKA, K. KOÇI, R. MEÇAJ,T - Shistet e Kretakut ne zonen Jonike dhe bashkelidhja me Mesdheun. Nafta Shqiptare, Nr – 2 Viti 2001

3. MEÇAJ,B. AVDULAJ, F. KOÇI, R. - Litofacjet e Miocenit te siperm ne UPA. Nafta Shqiptare, Vellimi 157, Nr. 1 Viti 2004

 

4. BUSHATI, S. JOUANNE, F. MUGNIER, J. ALIAJ, SH. KUKA, N. SHINKO, I. KOÇI, R. KOÇIA, S. PASHA, M. BECK CH. - Quantification of present – days tectonics of Albania. The Albanian Journal of Natural & Technical Sciences, Nr. 15, 2004

5. KOÇI, R. BUSHATI, S -Liqeni i Shkodres, origjina dhe sediment-akumulimi. Studime Sizmologjike Nr. 11 Viti 2004

6. KOÇI, R. - Mbi vizitën në Bullgari të studiuesve tanë. Studime Sizmologjike Nr. 11 Viti 2004.

7. KOÇI, R. DUSHI, E. BAJLOZI, I. SHUBLEKA,SH. Tërmeti i Leskovikut i 23 Nëntorit 2004. Studime Sizmologjike f. 5-18. Nr. 12 Viti 2005.

8. SHUBLEKA,SH. ALIAJ, SH. DUSHI, E. KOÇI, R. ORMENI, Rr. Tërmeti i Tropojës i 10 Korrikut 2005. Studime Sizmologjike f. 19-29. Nr. 12 Viti 2005.

9. KOÇI, R Roli i tektonikës në gjeomorfologjinë dhe depozitimet tarracore në luginë e lumit Erzen. Studime Sizmologjike f. 45-71. Nr. 12 Viti 2005.

 

   CV-ja e detajuar

Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore


Qendra Kombëtare e monitorimit të aktivitetit sizmik

Monitorimi në kohë reale 24/24

Buletini Sizmologjik Mujor

Publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve...